تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۲۱:۰۴
۱
 

سوء استفاده اصلاحات از تصاویر سرداران مدافع حرم برای جذب رأی

Share/Save/Bookmark
 
اخبار حکایت از آن دارد جریان فتنه و اتاق فکر ضد انقلاب با توجه به محبوبیت سرداران مدافع حرم ولایت، به دنبال سوء استفاده از تصاویر این پاسداران برای جذب رأی است.
پایگاه تحلیلی خبری هم اندیشی: جریان اصلاحات با اینکه در سال 1388 و در روز قدس با "شعار نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران" به دنبال زیر سؤال بردن منافع ملی و امنیت ملی مردم و سرزمین ایران بود، این روزها به دنبال استفاده از تصاویر سرداران و شهدای مدافع حرم هستند.
 
اخبار حکایت از آن دارد جریان فتنه و اتاق فکر ضد انقلاب با توجه به محبوبیت سرداران مدافع حرم ولایت، به دنبال سوء استفاده از تصاویر این پاسداران است تا به دروغ بگویند اصلاح‌طلبان پشت کسی قرار می‌گیرند که جنگ را از کشور دور می‌کند در حالیکه اگر مسؤولان به شعار نه غزه و نه لبنان اصلاح‌طلبان توجه می کردند در حال حاضر باید در خیابان‌های تهران و اصفهان و کرمانشاه با تکفیری‌ها و داعشی‌ها مبارزه می‌کردیم.
 
رهبر معظم انقلاب اخیرا در دیدار با جمعی از خانواده شهدای مدافع حرم فرمودند: «حقیقتاً هـم شـهدای شـما، هـم خانواده هـا، پـدران، مـادران و فرزنـدان آنـان، حـق بزرگی بر گـردن همـه ی ملت ایـران دارند. ایـن شـهدا امتیازاتـی دارند:
 
یکـی ایـن اسـت کـه اینهـا از حریـم اهل بیـت در عـراق و سـوریه دفـاع کردنـد و در ایـن راه بـه شـهادت رسـیدند.
 
امتیـاز دوم ایـن شـهدای شـما ایـن اسـت کـه اینهـا رفتنـد بـا دشـمنی مبـارزه کردنـد کـه اگـر اینهـا مبـارزه نمی کردنـد ایـن دشـمن می آمـد داخـل کشـور... اگـرجلویش گرفتـه نمی شـد مـا باید اینجـا در کرمانشاه و همـدان و بقیه اسـتانها بـا اینهـا می جنگیدیم و جلـوی اینهـا را می گرفتیم. در واقع ایـن شهدای عزیـز ما جـان خودشان را در راه دفاع از کشـور، ملت، دیـن، انقلاب اسلامی فـدا کردند.
 
امتیـاز سـوم هـم این اسـت کـه اینهـا در غربـت بـه شهادت رسیدند. ایـن هـم یـک امتیـاز بزرگـی اسـت. این هـم پیش خـدای متعـال فرامـوش نمی شـود.»

منبع:مشرق

کد مطلب: 324577
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۴-۱۱-۲۹ ۲۱:۲۰:۵۱
این شهدا برای همه مردم ایران هستند چه اصلاح طلب چه اصول گرا